Nonoka (Owner)

Nonoka

Akki (Shop Manager)

Akki

Ayaka (Stylist)

Ayaka

Tomoyo (Nailist)

Tomoyo

Keiko (Nailist)

Keiko